آزمون شهری

آرامش در آزمون شهری

بر پایه تجربه و آمار کنترل نداشتن واکنش مناسب در هنگام آزمون شهری رانندگی یکی از مهمترین دلیل مردودی هنرجویان می‌باشد.

آزمون شهری رانندگی

عوامل ایجاد استرس در آزمون شهری و روش برخورد با آن

۱-ارزیابی نادرست

اگر هنرجو اینگونه باشد که قبولی در آزمون شهری بسیار سخت و دست نیافتنی است در این صورت با شنیدن نام افسر امتحان گیرنده و نام آزمون عملی رانندگی دچار نگرانی و فشار روانی خواهد شد.

در این حالت لازم است با تمرین بیشتر و بهره‌گیری از تشویق مربی به تمرکز اعصاب و دقت خود افزوده و به ارزیابی درست از وضعیت خود برسد.

۲-خوش بینی افراطی

هنرجو بدلیل خوش بینی زیاد به خود می‌گوید رانندگی هرگز فن و مهارت نیست و بدون آموزش در بار اول قبول خواهم شد ، که در این صورت هنرجو به پیش نیاز دستیابی به موفقیت  که آموزش و تمرین مهارت است دسترسی و توجه نداشته و از موفقیت در آزمون برخوردار نخواهد شد.

 در این حالت لازم است ضمن پذیرش توان شخصی خود به عوامل  اثر گذار در راه پیروزی در آزمون شهری رانندگی مانند آموزش و تمرین توجه نموده و در این زمینه تلاش لازم انجام گردد.

۳-پیشگویی بر علیه خود

هنرجو خود را گرفتار دام پیشگویی و پیش داوری خود می‌کند و می‌گوید من شک ندارم که در آزمون شهری رد خواهم شد.

بنابراین لازم است با انجام تمرینات آموزشی لازم و بهرگیری هرچه بیشتر از توان و استعدادهای درونی خود از لذت دستیابی به پیروزی بهره‌مند گردید.

۴-ابهام زدایی

آگاهی نداشتن از محیط آزمون شهری رانندگی و روبرو شدن با افسر آزمون و چگونگی انجام آن از عوامل اثر گذار در ایجاد استرس و فشارروانی در هنگام امتحان است.

بنابراین لازم است برای ابهام زدایی و ایجاد ارتباط با شرایط آزمون شهری پیش از فرا رسیدن زمان امتحان هنرجو به محل برگزاری رفته و با با بدست آوردن آگاهی و دانستنی‌های لازم از آزمون عملی رانندگی نسبت به رفع نگرانی‌ها و بالا بردن سطح آرامش روانی خود کمک کند.


آزمون شهری رانندگی ، آزمون شهری راهنمایی رانندگی ، آزمون شهری گواهینامه ، آزمون شهری راهنمایی و رانندگی ، آزمون شهری ، آزمون شهری موتور سیکلت ، آزمون شهري رانندگي ، امتحان شهری اتوبوس ، آموزش آزمون شهری ، آموزش آزمون شهری رانندگی ، امتحان شهری با اتوبوس ، آزمون شهری پایه دوم ، آزمون شهری پایه یکم ، امتحان شهری پایه یک ، امتحان شهری پایه دوم ، امتحان شهری پایه دو ، امتحان شهری پایه 2 ، آزمون تو شهری رانندگی ، آزمون تو شهری ، امتحان تو شهری رانندگی ، امتحان تو شهری ، امتحان تو شهری گواهینامه ، امتحان تو شهری موتور سیکلت ، خاطرات آزمون شهری رانندگی ، آزمون قطار شهری در شیراز ، امتحان داخل شهری رانندگی ، امتحان شهری رانندگی ، امتحان شهري رانندگي ، امتحان شهری راهنمایی رانندگی ، قوانین آزمون شهری رانندگی ، نکات آزمون شهری رانندگی ، امتحان شهری گواهینامه ، امتحان شهري گواهينامه ، امتحان شهری گواهینامه موتور ، امتحان شهری گواهینامه پایه 2 ، امتحان شهری گواهینامه پایه دو ، نکات آزمون شهری گواهینامه ، آزمون شهری موتور ، امتحان شهری موتور سیکلت ، امتحان شهری موتور ، آزمون آیین نامه شهری ، نکات آزمون شهری