کدهای تخلف راهنمایی و رانندگی

نرخ های جدید تخلفات رانندگی سال ١٤٠۲

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2001 هرگونه حركات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حركت موتورسیكلت بر روی یك چرخ 100 هزار تومن 90 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2002 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2002 تجاوز از سرعت مجاز )بیش از 50 كیلومتر در ساعت( 100 هزار تومن 90 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2003 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2003 سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه 100 هزار تومن 90 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2004 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2004 عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 100 هزار تومن 90 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2005 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2005 حركت بطور مارپیچ 100 هزار تومن 90 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2006 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2006 حركت با دنده عقب در  آزادراه ها و بزرگراه ها 100 هزار تومن 90 هزار تومن -

کد تخلف 2007 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2007 رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و یا افیونی 200 هزار تومن 200 هزار تومن 200 هزار تومن

کد تخلف 2008 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2008 تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 كیلومتر در ساعت( 50 هزار تومن 40 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2009 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2009 عبور از محل ممنوع )ورود ممنوع( 50 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2010 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2010 تجاوز به چپ از محور راه 50 هزار تومن 40 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2011 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2011 عبور وسایل نقلیه از پیاده رو 50 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2012 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2012 عدم رعایت حق تقدم عبور 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2013 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2013 دور زدن در محل ممنوع 50 هزار تومن 40 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2014 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2014 استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 كیلومتر 50 هزار تومن 40 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2015 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2015 نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2016 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2016 عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناك 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2017 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2017 رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2018 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2018 عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینك، سمعك یا تجهیزات خاص 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2019 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2019 عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2020 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2020 عدم رعایت مقررات حمل بار 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2021 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2021 نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه 50 هزار تومن 50 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2022 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2022 مغایرت مشخصات فنی با كارت شناسایی وسیله نقلیه 50 هزار تومن 50 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2023 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2023 در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی 50 هزار تومن 40 هزار تومن 40 هزار تومن

کد تخلف 2024 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2024 حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2025 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2025 عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیكی 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2026 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2026 حذف شد - - -

کد تخلف 2027 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2027 هرگونه دخالت و دستكاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف( در وسایل نقلیه عمومی 50 هزار تومن 50 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2028 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2028 نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر 50 هزار تومن 50 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2029 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2029 توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع 50 هزار تومن 40 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2030 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2030 عبور كامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها و آزادراه های دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت 50 هزار تومن 40 هزار تومن -

کد تخلف 2031 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2031 سوار كردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه 50 هزار تومن 40 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2032 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2032 حمل مواد سوختی خارج از باك توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باك غیرمجاز 50 هزار تومن 50 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2033 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2033 رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز و یا دارای پلاک گذرموقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مكان تعیین شده و یا پلاک تعویضنشده متعلق به مالك قبلی 50 هزار تومن 50 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2034 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2034 حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز 50 هزار تومن 50 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2035 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2035 نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2036 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2036 استفاده از نورافكن یا چراغ دارای نور خیره‌كننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2037 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2037 نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخها كه از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2038 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2038 توقف و سـد معبر در سطح یا حـریم تقاطعها و میادین یا سطوح شطرنجی 50 هزار تومن 40 هزار تومن -

کد تخلف 2039 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2039 تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2040 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2040 عدم اعالم نشانی محل سكونت جدید مالك وسیله نقلیه در مهلت تعیینشده از تاریخ تغییر محل سكونت به اداره راهنمایی و رانندگی 50 هزار تومن 40 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2041 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2041 سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه هایی كه در هر طرف رفت و برگشت فقط یك خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 50 هزار تومن 40 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2042 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2042 عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل، به عالئم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه ها 50 هزار تومن 50 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2043 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2043 سبقت اتوبوس و كامیون در داخل شهر 40 هزار تومن 30 هزار تومن -

کد تخلف 2044 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2044 توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطعهای راهآهن 40 هزار تومن 30 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2045 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2045 نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده 40 هزار تومن 30 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2046 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2046 سوار كردن یا سوار شدن و پیادهشدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حركت 40 هزار تومن 30 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2047 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2047 نداشتن پلاک جلو، عقب یا  ناخوانا بودن آن 40 هزار تومن 40 هزار تومن 40 هزار تومن

کد تخلف 2048 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2048 روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2049 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2049 حركت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی كه موجب كندی و انسداد ترافیك شود 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2050 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2050 حركت نكردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حركت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌كشیشده 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2051 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2051 عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه 50 هزار تومن 40 هزار تومن -

کد تخلف 2052 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2052 نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغگردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذكور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت )به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و هالل احمر( 40 هزار تومن 30 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2053 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2053 عدم رعایت مسیرهای تعیینشده حركت در معابر منتهی به تقاطعها 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2054 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2054 استفاده از وسایل آتشزا از قبیل اجاق گاز، پیكنیك، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه 40 هزار تومن 40 هزار تومن 40 هزار تومن

کد تخلف 2055 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2055 ازكردن قفل مخصوص وسایل نقلیه كه توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است 40 هزار تومن 40 هزار تومن 40 هزار تومن

کد تخلف 2056 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2056 تجاوز از سرعت مجاز )تا 30  كیلومتر در ساعت( 40 هزار تومن 30 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2057 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2057 عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محموالت 45 هزار تومن 30 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2058 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2058 تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضالب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها 50 هزار تومن 50 هزار تومن 50 هزار تومن

کد تخلف 2059 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2059 حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش الزم 40 هزار تومن 30 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2060 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2060 عدم توجه به فرمان ایست و حركت پلیس 40 هزار تومن 40 هزار تومن 40 هزار تومن

کد تخلف 2061 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2061 حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر 40 هزار تومن 40 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2062 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2062 توقف در محل ایستادن  ممنوع )توقف مطلقا ممنوع( 40 هزار تومن 30 هزار تومن 40 هزار تومن

کد تخلف 2063 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2063 نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه 20 هزار تومن 10 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2064 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2064 حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2065 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2065 خودداری از كنار بردن وسیله نقلیه قابل حركت كه بعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2066 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2066 عدم رعایت فاصله طولی و عرضی كافی قبل، حین و بعد از سبقت 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2067 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2067 راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت 30 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2068 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2068 عدم رعایت مقررات در گردشها 30 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2069 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2069 نصب هر نوع عالئم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز الزم 30 هزار تومن 20 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2070 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2070 حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری كه حداقل سرعت برای آن تعیین شده است 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2071 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2071 توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیینشده 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2072 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2072 استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت كمتر از 60 كیلومتر بر ساعت 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2073 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2073 پرتاب كردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2074 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2074 قصور در به كار بردن عالئم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد در جلو، كنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه ها برابر ضوابط مربوطه 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2075 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2075 ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز )گازوئیل( و یا سایر مایعات آلوده و تخریب‌كننده دیگر در سطح راه 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2076 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2076 توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2077 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2077 گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2078 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2078 توقف وسایل نقلیه در سطح سوارهرو راه ها و محلهایی كه شانه كناری وجود دارد 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2079 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2079 تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه 30 هزار تومن 30 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2080 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2080 نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا الستیك یخشكن و یا نقص فنی برفپاك‌كن و بخاری 30 هزار تومن 20 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2081 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2081 حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2082 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2082 ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی كه ممنوع اعالم شده است 20 هزار تومن 10 هزار تومن -

کد تخلف 2083 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2083 نداشتن و یا عدم بكارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری 30 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2084 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2084 عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمكزن راهنمایی در تقاطعها و میادین 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2085 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2085 توقف دوبله در معابر 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2086 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2086 حركت با دنده عقب غیرضروری در راه ها 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2087 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2087 حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه كشاورزی و عمرانی 30 هزار تومن 30 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2088 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2088 توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای فروش كاال 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2089 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2089 نداشتن آج مناسب در سطح اتكای الستیك یا استفاده از الستیكهای فرسوده 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2090 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2090 رانندگی با وسیله نقلیه دودزا 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2091 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2091 حمل اشیاء كثیف، آلوده و حیوانات یا هرگونه باری كه موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی میگردد. 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2092 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2092 عدم استفاده از كاله ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیكلت در حین رانندگی 30 هزار تومن 30 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2093 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2093 عدم استفاده از كمربند ایمنی آزادراه ها، بزرگراه ها و جاده ها )غیر از استثنائات قانونی) در وسیله نقلیه در حال حركت توسط راننده یا سرنشینان 30 هزار تومن 20 هزار تومن -

کد تخلف 2094 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2094 نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2095 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2095 مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادرشده یا استفاده مكرر از یك بارنامه یا صورت وضعیت 30 هزار تومن 30 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2096 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2096 عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت 30 هزار تومن 30 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2097 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2097 سواركردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2098 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2098 سوار كردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بینشهری و راه های روستایی 30 هزار تومن - 10 هزار تومن

کد تخلف 2099 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2099 استنكاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2100 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2100 تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه های عمومی 30 هزار تومن 20 هزار تومن -

کد تخلف 2101 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2101 هر نوع توقف كه منجر به سد معبر و یا اختالل در عبور و مرور گردد 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2102 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2102 عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانشآموزان یا تشییع‌كنندگان یا دستجات عزاداری 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2103 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2103 عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2104 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2104 نداشتن تجهیزات پیشبینی شده در برگ بازبینی فنی سالمت وسایل نقلیه عمومی 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2105 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2105 آموزش رانندگی در محلهای  غیرمجاز 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2106 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2106 عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2107 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2107 توقف وسایل نقلیه در پیاده رو 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2108 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2108 سوار یا پیاده‌ كردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز 40 هزار تومن 30 هزار تومن -

کد تخلف 2109 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2109 استفاده از لاستیك های خارج از استاندارد وسیله نقلیه 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2110 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2110 همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2111 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2111 همراه نداشتن گواهینامه رانندگی 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2112 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2112 همراه نداشتن پروانه تاكسیرانی یا اتوبوسرانی 30 هزار تومن 20 هزار تومن -

کد تخلف 2113 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2113 انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز الزم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2114 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2114 ستفاده از شیشه دودی به نحوی كه راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشند 50 هزار تومن 30 هزار تومن -

کد تخلف 2115 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2115 بیرون آوردن دست و یا هر یك از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حركت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2116 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2116 نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغها 30 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2117 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2117 عدم الصاق یا نصب عالمت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیینشده 30 هزار تومن 30 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2118 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2118 عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الكترونیكی و غیرالكترونیكی مصوب كنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2119 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2119 ازكردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حركت و حین توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2120 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2120 حركت با نور باال در مواقعی كه باید از نور پایین استفاده شود 30 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2121 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2121 رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار 30 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2122 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2122 حمل بار غیر متعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی كه قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود. 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2123 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2123 عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه ها 20 هزار تومن 10 هزار تومن -

کد تخلف 2124 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2124 بوق زدن در محلهای ممنوعه یا بوق زدن غیر ضروری و مكرر 30 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2125 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2125 تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوقهای شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و امثالهم 40 هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2126 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2126 عبور یا توقف در معابری كه از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعالم میشود. 20 هزار تومن 15 هزار تومن

کد تخلف 2127 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2127 سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلی جلو اتومبیل 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2128 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2128 سواركردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاكسیهای تلفنی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی 20 هزار تومن 15 هزار تومن -

کد تخلف 2129 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2129 خروج غیر مجاز تاكسی از محدوده تعیین شده 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2130 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2130 همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2131 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2131 همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2132 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2132 عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10هزار تومن

کد تخلف 2133 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2133 همراه نداشتن كارت صحت و سالمت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2134 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2134 استفاده از لاستیك میخدار (یخشكن) در مواقع غیرضروری 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2135 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2135 حرکت دادن غیر مجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه ها 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2136 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2136 توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حركت وسایل نقلیه دیگر 20 هزار تومن 10 هزار تومن -

کد تخلف 2137 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2137 عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه كشاورزی و راهسازی در راه ها 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2138 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2138 عدم استفاده یا استفاده غلط از عالئم با دست یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه در مواقع لزوم 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2139 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2139 پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2140 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2140 عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین )ظرفیت ناخالص 5/6 تن به باال( و اتوبوسهای برون شهری در معابر شهری در ساعات غیرمجاز 20 هزار تومن 20 هزار تومن -

کد تخلف 2141 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2141 حركت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی 30 هزار تومن 20 هزار تومن -

کد تخلف 2142 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2142 عدم استفاده از عالئم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و كشاورزی در راه ها 20 هزار تومن 10 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2143 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2143 توقف در محل ممنوع )پارك ممنوع( 20 هزار تومن 15 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2144 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2144 نداشتن تجهیزات و عالئم مصوب برای خودروهای تاكسی، آژانس و سرویس مدارس 20 هزار تومن 20 هزار تومن -

کد تخلف 2145 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2145 نداشتن تجهیزات و عالئم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی 30 هزار تومن 30 هزار تومن 30 هزار تومن

کد تخلف 2146 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2146 خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2147 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2147 نصب آینه های غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2148 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2148 حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی 20 هزار تومن 20 هزار تومن -

کد تخلف 2149 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2149 همراه نداشتن كارت شناسائی وسیله نقلیه 20 هزار تومن 10 هزار تومن 5 هزار تومن

کد تخلف 2150 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2150 سوار و پیاده‌كردن مسافر یا سرنشین در محلهای غیرمجاز یا به نحوی كه موجب اختالل در عبور و مرور گردد 40هزار تومن 30 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2151 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2151 توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار 20 هزار تومن 10 هزار تومن -

کد تخلف 2152 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2152 عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابرپیاده 20 هزار تومن 20 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2153 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2153 توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه ها 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2154 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2154 خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی 20 هزار تومن 20 هزار تومن 20 هزار تومن

کد تخلف 2155 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2155 عبور از روی لوله آب آتش  نشانی در راه ها 20 هزار تومن 20 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2156 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2156 باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حركت، نصب یا قراردادن هر شیء كه مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود 15 هزار تومن 10 هزار تومن 5 هزار تومن

کد تخلف 2157 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2157 سوار كردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه 15 هزار تومن 10 هزار تومن -

کد تخلف 2158 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2158 نداشتن برچسب عوارض  سالیانه شهرداری 10 هزار تومن 5 هزار تومن -

کد تخلف 2159 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2159 پارك كردن تاكسی بدون حضور راننده در ایستگاه های تاكسی 15 هزار تومن 10 هزار تومن -

کد تخلف 2160 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2160 عدم استفاده از كمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حركت )غیر از استثنائات قانونی( در معابر شهری و روستایی 15 هزار تومن 10 هزار تومن 5 هزار تومن

کد تخلف 2161 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2161 عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس بهنگام سوار و پیاده نمودن دانشآموزان 15 هزار تومن 10 هزار تومن 5 هزار تومن

کد تخلف 2162 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2162 سواركردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی 15 هزار تومن 10 هزار تومن 5 هزار تومن

کد تخلف 2163 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2163 همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی 10 هزار تومن 5 هزار تومن 5 هزار تومن

کد تخلف 2164 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2164 حمل سرنشین اضافی با موتورسیكلت به ازای هر نفر 10 هزار تومن 10 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2165 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2165 عدم توجه به اخطار و تذكر پلیس 10 هزار تومن 10 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2166 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2166 عدم استفاده از تاكسیمتر 10 هزار تومن 10هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2167 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2167 دسـت گرفتن موتورسیكلت سوار، دوچرخه سوار، اسكیت سوار، اسكوتر و نظایر آن بوسیله نقلیه در حال حركت 10 هزار تومن 10 هزار تومن 10 هزار تومن

کد تخلف 2168 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2168 یدك كشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیكلت یا دوچرخه 10 هزار تومن 10 هزار تومن 5 هزار تومن

کد تخلف 2169 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2169 حركت دادن وسایل نقلیه دارای  چرخ فلزی در راه ه 5 هزار تومن 5 هزار تومن 3 هزار تومن

کد تخلف 2170 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2170 نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی 5 هزار تومن 5 هزار تومن 3 هزار تومن

کد تخلف 2171 چیست؟

کد تخلف عنوان تخلف رانندگی مبلغ جریمه
کلان شهرها و مراکز استانها سایر شهرها روستاها و راه های روستایی
2171 عبور عابر پیاده از محلهای غیر مجاز سوارهرو و همچنین از طول راه هایی كه دارای پیادهرو است 3 هزار تومن 3 هزار تومن 3 هزار تومن